Despre revistă

Revista Arheologică reprezintă revista științifică editată de Centrul de Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM. Revista este acreditată de către CNAA la Categoria „B”.

Revista este recenzată de specialiști în domeniu – fiecare articol este recenzat de câte doi recenzenți şi este discutat în cadrul ședințelor colegiului de redacție.

Revista Arheologică este cu acces deschis. Ceea ce înseamnă că materialele publicate sunt accesibile gratuit cititorilor. Accesul deschis presupune că cititorilor li se permite să descarce, citeze, distribuie lucrări publicate în revistă, dar cu respectarea drepturilor de autor – cu menționarea surselor și autorilor în cazul citărilor, fără acceptul colegiului de redacție și a autorilor.

Autorii își păstrează dreptul de autor asupra articolelor fără restricții și acordă revistei dreptul primei publicări.

Primul număr al Revistei de Arheologie a apărut în anul 1993 sub egida Institutului de Arheologie şi Istorie Veche al AŞM, iar cel de-al doilea a ieșit de sub tipar după 5 ani, în 1998. Abia după alţi şapte ani, şi anume în 2005, a fost iniţiată o serie nouă a Revistei Arheologice, publicată sub egida Institutului de Arheologie şi Etnografie. În anul imediat următor, ca rezultat al unor noi reorganizări, revista este editată deja de Centrul de Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural, tradiție care continuă până astăzi.

Misiunea revistei este publicarea lucrărilor științifice. De regulă, întruneşte materiale în general în limba română, dar şi în alte limbi de circulaţie internaţională şi are structură specifică pentru astfel de publicaţii. Conţine următoarele compartimente de bază: Studii; Materiale şi cercetări de teren; Discuţii, la care se prezintă materiale inedite, de sinteză, noi abordări şi direcţii în cercetare cât şi generarea unor noi teorii sau completarea celor deja existente. Un loc aparte îl ocupă compartimentul Cercetări interdisciplinare, care conţine materiale şi cercetări din domeniile ştiinţelor conexe, dar fezabile arheologiei, cum ar fi: antropologia, arheozoologia, pedoarheologia, arheobotanica ş.a. Ultimele apariţii editoriale din domeniu se regăsesc la capitolul Recenzii şi prezentări de carte. Revista Arheologică mai conţine rubricile In Honorem, dedicată omagierii unor distinşi arheologi, şi In Memoriam, unde sunt evocaţi colegii de breaslă trecuţi în nefiinţă. De asemenea, printre paginile revistei se regăseşte şi compartimentul Viaţa ştiinţifică, care întruneşte informaţii referitoare la manifestările ştiinţifice organizate de Centrul de Arheologie. Pe lângă acestea, menţionăm suportul grafic de bună calitate, care are menirea de a ilustra şi a complementa informaţiile prezentate. Tematic, materialele prezentate sunt destul de vaste atât din punct de vedere cronologic – din preistorie până în evul mediu timpuriu, cât şi regional – reflectând arheologia teritoriului actual al Republicii Moldova şi spaţiile limitrofe. Studiile sunt elaborate nu numai de specialişti consacraţi, dar şi de tineri cercetători din Republica Moldova, România, Ucraina, Rusia, Germania ş.a.

Revista Arheologică apare anual într-un tiraj de 200 exemplare și este distribuită gratuit la solicitare în toate bibliotecile publice și centrele științifice de profil umanistic și alte instituții de profil din țară și de peste hotare în baza Acordurilor de Colaborare încheiate. Varianta electronică poate fi accesată gratuit pe pagina oficială a publicaţiei.

Membrii colegiului de redacţie reprezintă profesori, doctori habilitaţi şi doctori în istorie din Republica Moldova, România, Germania, Rusia, Ucraina, iar profesionalismul şi calificarea fiecăruia reprezintă un element-cheie în dezvoltarea revistei. Informaţia referitoare la membrii colegiului de redacție poate fi vizualizată în secţiunea Colegiul de redacţie.

Editarea revistei se face în scopuri necomerciale. Pentru publicarea materialelor în Revista de Arheologie nu sunt percepute taxe și nu sunt oferite onorarii. De asemenea, nu sunt oferite onorarii pentru recenzarea materialelor propuse spre publicare.

Termenele şi condiţiile publicării în revistă sunt prezentate în secţiunea Termene şi condiţii.

Articolele din revistă sunt arhivate și indexate de către Instrumentul Bibliometric Național

În mod special revista reflectă rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul Centrului de Arheologie. Specialiștii Centrului se ocupă nemijlocit de cercetarea complexă, promovarea, salvgardare, reevaluarea, reinterpretarea și valorificarea patrimoniului arheologic din Republica Moldova, contribuind efectiv la o mai bună cunoaștere a realităților, problemelor și direcțiilor de consolidare a unei societăți moderne durabile bazate pe principii și valori general-umane avansate.

Colegiul de redacție al Revistei Arheologice se conformează standardelor şi ghidurilor internaţionale din domeniul editorial (cu Ghidurile COPE – Comitetul de Etica a Publicaţiilor). În acest scop, se aplică aceeaşi modalitate de depunere şi verificare a manuscriselor, de revizuire colegială şi de comunicare interpersonală, ca în revistele ştiinţifice internaţionale.