Termene şi condiţii

INFORMAŢII ŞI CONDIŢIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE

Stimaţi colegi,

Centrul de Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural

vă invită să prezentaţi materiale pentru Revista Arheologică – volumul XV, nr. 1-2

Consideraţii generale:

Revista prevede publicarea lucrărilor arheologice şi rezultatele cercetărilor ştiinţelor interdisciplinare în domeniu, care reflectă investigaţiile din spaţiul carpato-balcanic şi teritoriile limitrofe, în formă de:

lucrări de sinteză;

materiale şi rezultate ale cercetărilor de teren;

discuţii;

studii şi materiale cu caracter interdisciplinar;

recenzii şi prezentări de carte;

personalia;

antologii;

cronica cercetărilor ştiinţifice.

Toate genurile de lucrări pot fi prezentate în limba română, rusă, engleză, germană sau franceză.

 

Lucrările de sinteză, discuţiile, materialele şi rezultatele cercetărilor de teren, studiile şi materialele cu caracter interdisciplinar prevăd unele cerinţe speciale.

Structura acestor lucrări este următoarea:

  1. Adnotare:

La începutul textului principal se va face o adnotare în limba română; rusă; engleză, germană sau franceză. Adnotările se vor prezenta în format: Times New Roman; Font size 10; Space 1,0. Volumul fiecărei adnotări nu va depăşi 1500 caractere, inclusiv spaţiu.

  1. Textul lucrării:

Volumul maxim nu va depăşi 1,5 c.a., inclusiv bibliografia şi ilustraţiile. Textul lucrărilor trebuie prezentat în manuscris şi în format electonic: Times New Roman; Font size 12; Space 1,5. Coraportul text / planşe de ilustraţie (inclusiv tabele) va constitui 3/1.

III. Planşele cu materialul ilustrativ:

Planşele, în format A4, se vor prezenta în formă grafică clară, cu numerotarea poziţiei fiecărui obiect. Planşele trebuie să fie numerotate. Materialul ilustrativ trebuie să fie însoţit de o listă a planşelor cu o legendă exhaustivă. În cazul lucrărilor în limba rusă şi română, legendele planşelor trebuie să fie asociate de o traducere în engleză, franceză sau germană. Planşele şi lista planşelor se vor prezenta şi în format electronic (JPG sau TIF – nu mai puţin de 600 dpi, oglinda imaginii – 17 cm lăţime).

  1. Bibliografie:

Notele bibliografice din text se prezintă cu caractere latine (pentru bibliografia în grafie chirilică ce va face transliterare conform sistemului Bibliotecii Congresului SUA).

Exemple de note bibliografice în text: [Petrache 1999, 15, fig. 3,4-6; Müller 1953, 123, Abb. 15,4-6; Petrov 1999, 15, ris. 3,4-6].

Lista bibliografică se prezintă în ordine alfabetică la sfârşitul textului, după normele următoare:

 

Modul de citare a monografiilor:

Bader 1978: T. Bader, Epoca bronzului în nord-vestul Transilvaniei. Cultura pretracică şi tracică (Bucureşti 1978).

Avanesova 1991: N.A. Avanesova, Kulʼtura pastusheskikh plemen epokhi bronzy aziatskoi chasti SSSR (Tashkent 1991)/ Н.А. Аванесова, Культура пастушеских племен эпохи бронзы азиатской части СССР (Ташкент 1991).

 

Modul de citare a articolelor publicate în culegeri de lucrări ştiinţifice:

Metzner-Nebelsick 1998: C. Metzner-Nebelsick, Abschied von den „Thrako-Kimmeriern“? – Neue Aspekte der Interaktion zwischen karpatenländischen Kulturgruppen der späten Bronz- und frühen Eisenzeit mit der osteuropäischen Steppenkoine. In: (Hrsg. B. Hänsel und J. Machnik) Das Karpatenbecken und die osteuropäische Steppe. Nomadenbewegungen und Kulturaustasch in den vorchristlichen Metallzeit (4000-500 v.Chr.) (München-Rahden/Westf. 1998), 361-422.

Dergaciov 1969: V.A. Dergaciov, Poselenie epokhi bronzy u sela Slobodka-Shireutsy. In: (ed. L.L. Polevoi) Dalekoe proshloe Moldavii (Kishinev 1969), 110-122/ В.А. Дергачев, Поселение эпохи бронзы у села Слободка-Ширеуцы. В сб.: (Отв. ред. Л.Л. Полевой) Далекое прошлое Молдавии (Кишинев 1969), 110-122.

 

Modul de citare a lucrărilor publicate în ediţii periodice (reviste, jurnale etc.):

Zaharia 1990: E. Zaharia, La culture de Monteoru. La deuxième étape de développement а la lumière des fouilles de Sărata-Monteoru (dép. de Buzău). Dacia N.S. XXXIV, 1990, 23-51.

Каchаlоvа 1970: N.K. Kachalova, Ilʼmenskie kurgany. Arkheologicheskii sbornik 12, 1970, 7-34/ Н.К. Качалова, Ильменские курганы. Археологический Сборник 12, 1970, 7-34.

 

Modul de citare a rezumatelor publicate în volumele de simpozioane, conferinţe şi seminare ştiinţifice:

Sava 1994: E. Sava, Investigaţiile istorico-arheologice în microzona Rudi-Tătărăuca Nouă-Arioneşti, raionul Donduşeni. Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1993. A XXVIII-a Sesiune Naţională de rapoarte arheologice, Satu Mare, 12-15 mai 1994 (Satu Mare 1994), 114.

Savva 1993: E. Savva, Pozdnefrakiiskii kulʼturno-khronologicheskii gorizont VII-VI vv. do n.e. v Moldove (po materialam kurgannogo mogilʼnika u s. Trinka). P”rvi mezhdunaroden simpozium „Sevtopolis”. „Nadgrobnite mogili Iugoiztochna Evropa” (Kazanl”k, B”lgaria 1993), 55-56/ Е. Савва, Позднефракийский культурно-хронологический горизонт VII-VI вв. до н.э. в Молдове (по материалам курганного могильника у с. Тринка). Първи международeн симпозиум «Севтополис». «Надгробните могили Югоизточна Европа» (Казанлък, България 1993), 55-56.

 

Modul de citare a rapoartelor ştiinţifice şi actelor de arhivă:

Larina et al. 1996: O.V. Larina, K.P. Wechler, V.A. Dergaciov, S.I. Kovalenko, V.M. Bicbaev, Periegheze arheologice în raioanele Donduşeni, Drochia, Sîngerei în anul 1996. Arhiva MNAIM. Nr.inv. 358 (Chişinău 1996).

Agulʼnikov 1987: S.M. Agulʼnikov, Otchet o polevykh issledovaniiakh Slobodzeiskoi novostroechnoi ekspeditsii v 1987 g. Arkhiv NMIM. Inv. nr. 266 (Kishinev 1988)/ С.М. Агульников, Отчет о полевых исследованиях Слободзейской новостроечной экспедиции в 1987 г. Архив НМИМ. Инв. № 266 (Кишинев 1988).

  1. Lista abrevierilor
  1. Date despre autor:

numele, prenumele, gradul ştiinţifico-didactic, funcţia, instituţia, adresa, telefon, fax, e-mail.

Recenzii, prezentări de carte, personalii, antologii etc.

Materialele se prezintă în redacţia autorului, dar trebuie să corespundă normelor stabilite (Times New Roman; Font size 12; Space 1,5). Volumul maxim – 0,5 c.a. (20000 caractere, inclusiv spaţiu)

Termenul limită de prezentare a lucrărilor pentru volumul XV, nr. 1 este 1 martie 2019, iar pentru nr.2 – 1 iulie 2019

Manuscrisele şi varianta electronică pot fi prezentate direct la redacţie sau trimise prin poştă pe adresa: Colegiul de redacţie Revista Arheologică, Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, bd. Ştefan cel Mare, 1, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la tel: (037322) 27 06 02; 26 09 59

E-mail: arheologie.ipc@gmail.com